Algemene voorwaarden

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten vanaf 01 juli 2018

Artikel 1: Toepassingsgebied.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst.

2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaard-informatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;

b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

d) de verstrekte maaltijden;

e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;

g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

de betalingsmodaliteiten;

het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;

inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: informatie door de reiziger

3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de pakketovereenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;

de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

informatie over de interne klachtenbehandeling;

informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;

informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

Artikel 5: De prijs van de reis

5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomst-belasting in havens en op vliegvelden, of

de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7:Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en

de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doo verkoper

die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

het om een onbeduidende verandering gaat, en

de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakket-reis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.


Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;

b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;

c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of

indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

onmogelijk is, of

onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

de reiziger;

een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of

onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreg-lement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.Bijzondere voorwaarden van


Bijzondere Voorwaarden van Reisburo Flamingo Busvakanties bvba

Artikel 1: Prijs.

1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing - vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.

2. De prijs is aangeduid per persoon op basis van een tweepersoonskamer, en omvatten de diensten zoals beschreven in het reisprogramma.

3. De prijzen bevatten: de reis met vervoer zoals voorzien in het programma; de hotelkosten op basis van een tweepersoonskamer; de maaltijden vermeld in het programma; de wegentaksen; plaatselijke verblijfstaksen; alle taksen en diensten in hotels en restaurants; BTW.

4. Niet-inbegrepen zijn: persoonlijke uitgaven; dranken; spektakels, inkomgelden, boottochten; vrijblijvende fooien en facultatieve uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan, reis- en/of annuleringsverzekering, de kosten voor paspoorten, inentingen, visa en andere formaliteiten.

5. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

6. De gepubliceerde prijzen werden berekend te goeder trouw volgens de tarieven, bijdragen, taksen en wisselkoersen cfr. 15/09/2018. Verhogingen of verlagingen van de heffingen en/of taksen en van de brandstoftoeslagen of -kortingen na deze datum geven geen aanleiding tot prijsverhogingen, noch -verlagingen.

7. Het voorschot bedraagt 30% van de totale reissom, te betalen 14 dagen na inschrijving.

Artikel 2: Formaliteiten.

1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in het programma worden medegedeeld. De reiziger zal ervoor zorgen dat zijn persoonlijke documenten en zijn reisgoed voldoen aan de door binnen- en buitenlandse reglementen opgelegde voorwaarden inzake tolgrensformaliteiten: formaliteiten van sanitaire en financiële aard; het politiereglement e.a. bepalingen en dit voor de gehele duur van de gecontracteerde reis. De reisorganisator neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken van de nodige documenten of de niet naleving van de verplichtingen van de reiziger.

2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

3. Mindervaliden en rolstoelgebruikers kunnen met ons een reis meemaken, mits ze vergezeld worden door een begeleider.

4. Iedere reiziger is verantwoordelijk voor zijn reisgoed en aangekochte souvenirs.

5. Er worden geen dieren toegelaten op onze autocars.

6. Informatie door de reiziger: indien de reiziger een essentiële voorwaarde heeft om de reis uit te voeren moet hij dit voorafgaandelijk vermelden. Indien de organisator hieraan niet kan beantwoorden wordt de reisovereenkomst niet afgesloten.

7. Bijzondere wensen van de reiziger ivm gezondheid en eetgewoontes dienen op voorhand te worden meegedeeld. Dit wordt aan de hotels doorgegeven, maar worden nooit gegarandeerd.

Artikel 3: Bagage.

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger een attest aan de begeleidende medewerker vragen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen.

Artikel 4: Uurregelingen.

De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Artikel 5: Annulering en wijziging door de reiziger.

1. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst van de mededeling door de organisator. Alle bedragen

zijn aangeduid per persoon.

De annulering moet schriftelijk worden medegedeeld aan het reisbureau. Indien per mail, moet deze wel toekomen tijdens de kantooruren en is dit slechts geldig na leesbevestiging.

2. De annuleringsvoorwaarden zijn forfaitair als volgt bepaald:

- tot 90 dagen voor afreis: 100€ per persoon

- vanaf 89 dagen tot 31 dagen voor afreis: 30% van de totale reissom met een minimum van 150€ per persoon

- vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor afreis: 50% van de totale reissom met een minimum van 200€ per persoon

- vanaf 13 dagen tot 08 dagen voor afreis: 90% van de totale reissom met een minimum van 250€ per persoon

- minder dan 08 dagen voor vertrekdatum: de totale reissom.

3. De verzekeringspremie is steeds 100% betaalbaar en wordt nooit terugbetaald.

4. Wijzigingen aan een geboekte reis (kamertype, opstapplaats, vervanging van de reiziger, verzekering, ..) worden aanvaard mits een betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing.

Tot 30 dagen voor vertrekdatum: € 25/persoon + de werkelijke kosten die een wijziging met zich meebrengt, en minder dan 30 dagen voor vertrek € 50/persoon. Andere wijzigingen betekenen annuleringskosten zoals voorzien in artikel 5 punt 1 hierboven vermeld.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.

2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang op de opstapplaats en eindigen aan de afstapplaats.

3. De reisorganisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor

verlies, diefstal of beschadiging van bagage buiten de omstandigheden waar de bagage aan de organisator werd toevertrouwd.

Artikel 7: Klachtenregeling

1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.

2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.

3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Kortrijk bevoegd.

Artikel 8: Betaling

Iedere inschrijving van een reis gaat gepaard met de betaling van een voorschot ten belope van 30% van de reissom, op datum die U bij reservatie wordt meegedeeld. Bij niet-tijdige betaling van het saldo heeft de organisator, na een ingebrekestelling lastens de inschrijver, het recht de pakketovereenkomst te verbreken en de contractuele annuleringsvoorwaarden toe te passen.

Artikel 9: Uitsluiting.

Een reiziger die zich zo gedraagt dat de goede uitvoering van de reis erdoor wordt in het gedrang gebracht of die de medereizigers ernstig hindert, kan van verdere deelneming aan de reis of het verblijf worden uitgesloten. Alle daaraan verbonden kosten blijven te zijnen laste en hij heeft in geen geval recht op algehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom.

Artikel 10: Wijzigingen aan het programma.

Naargelang de omstandigheden behoudt de reisorganisator zich het recht voor om in het belang van de reis en van de reiziger bepaalde elementen te wijzigen voor zover deze niet van doorslaggevend belang zijn of een waardevermindering tot gevolg hebben. Tevens bestaat de mogelijkheid om zelfs in een laat stadium of zelfs tijdens de rondreis bij noodzaak één of meerdere hotelwijzigingen door te voeren. Uiteraard wordt in voorkomend geval gestreefd naar gelijkwaardige accommodatie.

Artikel 11: Inkomgelden

De vermelde inkomgelden in het programma zijn louter informatief en gepubliceerd volgens de tarieven bekend op 15/09/2018. Deze tarieven zijn onder alle voorbehoud en afhankelijk van het aantal deelnemers, de datum van reservatie, de leeftijd van de reiziger en al dan niet een geleid bezoek met een plaatselijke gids. Onze reisleiders kunnen in geval van onvoorziene omstandigheden of door overmacht of in het belang van het goede verloop van de reis, meerdere bezoeken of alternatieven aanbieden die het vermelde bedrag kunnen wijzigen.

Artikel 12: Hotelbeoordeling

Bij de naam van het hotel staat de officiële sterrencategorie die door de toeristische autoriteiten van het desbetreffende land werd toegekend. Deze norm houdt naast een aantal objectieve (meetbare) criteria met betrekking tot accommodatie (oppervlakte kamer, airco, al dan niet een terras of balkon) rekening met de aanwezigheid van diverse faciliteiten in en rond het hotel. De normen hebben geen betrekking op de kwaliteit van de maaltijden en de dienstverlening. De opmerking van “dit hotel is geen drie (of vier) sterren waard” heeft daardoor geen enkele zin of moet weerlegd worden bij de autori-teiten die dit hotel hebben gequoteerd. In het buitenland gehanteerde criteria kunnen afwijken van Belgische normen en mogen geenszins als een beoordeling door de reisorganisator worden beschouwd.

Artikel 13: Diversen

1. Bagage: Max. toegelaten bagage: 1 reiskoffer per persoon van normale afmetingen en vorm (max. 20 kg) en 1 handbagage. Let wel! Een te grote handbagage gaat altijd ten koste van uw zitcomfort. Alle andere extra bagage, rolstoel, looprekje, enz. is op aanvraag en wordt slechts meegenomen indien voldoende bagageruimte beschikbaar is.

2. Prijzen brochure: Hoewel de prijzen in deze brochure met zorg zijn berekend, kunnen fouten voorkomen. We behouden ons het recht om deze fouten te corrigeren.

3. Autocar: De reisorganisator heeft het recht een andere of bijkomende autocar in te schakelen in geval van defect of andere gevallen van overmacht. Afwijkingen inzake inrichting van de autocar geven geen recht tot annulering.

4. Rij- en rusttijden: Ten gevolge de Europese Wetgeving op rij- en rusttijden van chauffeurs, ingegaan op 01/01/2007, zijn kleine programma wijzigingen niet uitgesloten. Onze reisleider zal u hierover informeren tijdens de reis.

5. Minimum aantal deelnemers: Onder toepassing van artikel 10, § 1, 1° van de algemene reisvoorwaarden geldt voor onze reizen een minimumbezetting van 20 personen. Afzegging van de reis wordt uiterlijk 30 dagen voor de afreisdatum aan de reiziger gemeld. De reeds betaalde sommen worden integraal terugbetaald. Er kan door de reiziger geen aanspraak gemaakt worden op enige schadeloosstelling.

6. Verzekering: We raden al onze reizigers aan een bijkomende annulering- en/of reisbijstandsverzekering te onderschrijven. De volledige tekst van deze geldende verzekeringsvoorwaarden liggen ter inzage in ons kantoor of kan geraadpleegd worden via www.assudis.be.

Artikel 14: Garantiefonds Reizen.

Conform de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (Pakketreizenwet) en het Koninklijk Besluit van 29 mei 2018 is Flamingo Busvakanties bvba door het Garantiefonds Reizen verzekerd om in geval van insolventie, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, B-1130 Brussel, Tel. +32 (0)2/240.68.00 – info@gfg.be - www.gfg.be


Terug naar boven