Algemene voorwaarden

Geschillencommissie Reizen vzw

Artikel 1: Toepassingsgebied.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de kontrakten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. Van 01/04/1994) tot regeling van het kontrakt tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling (Reiskontraktenwet).

Artikel 2: Promotie en aanbod.

1.De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het kontrakt ter kennis van de reiziger zijn gebracht,
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het kontrakt.
2. De reisorganisator kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar.

De reisorganisator en/of -bemiddelaar zijn verplicht:
1. Voor het sluiten van het kontrakt tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige dokumenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.
b) Informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering.
2. Ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) Dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres en telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reizigers bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks kontakt mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig afgesloten kontrakt.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Totstandkoming van het kontrakt

1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het kontrakt tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6: De prijs van de reis

1. De in het kontrakt overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijk materiële vergissing.
2. De in het kontrakt overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen, die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerkosten, met inbegrip van de brandstofkoersen en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het kontrakt zonder vergoeding verbreken, in dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terug betaling van al de bedragen die hij aan de reisorganistor heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.
3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 15/10/15 golden; daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 15/10/15 bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer, gekend over het gemiddelde van de maand oktober 2015.

Artikel 7: Betaling van de reissom.

1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij ondertekening van de bestelbon 30% van de totale reissom als voorschot, met een minimum van 62 €.
2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijk reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking.

1. De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het reiskontrakt tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator, en in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger.

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10: wijziging door de reisorganisator voor de afreis

1. Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het kontrakt niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het kontrakt te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.

2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw kontrakt of een bijvoegsel bij het kontrakt te worden opgesteld, waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van art. 11.

Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator voor de afreis.

1. Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het kontrakt verbreekt wegens een niet aan de reizigers toe te rekenen omstandigheden, heeft de reiziger de keuze tussen:

a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.

b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk van alle door hem op grond van het kontrakt betaalde bedragen.

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het kontrakt, tenzij:

a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het kontrakt en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger binnen de in het kontrakt voorziene termijn en tenminste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.

b) de annulering het gevolg is van overmacht waaronder overboeking niet is inbegrepen.

Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kon worden vermeden.

Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis.

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het kontrakt betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijft of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoer middel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van vertrek en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13: Verbreking door de reiziger

De reiziger kan ten alle tijde het kontrakt geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het kontrakt verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadeloosstelling kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het kontrakt, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het kontrakt tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het kontrakt voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtngen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. De reisorganisator is voor daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun funktie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiskontrakt inbegrepen dienst, wordt in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4. Voor zover de reisorganisator niet zelf in het reiskontrakt voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot, samen beperkt tot twee maal de reissom.

5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in art. 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger.

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn kontraktuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16: Klachtenregeling.

1. Voor de afreis: Klachten voor het reiskontrakt wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.

2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het kontrakt moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich, in deze volgorde, wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisatie, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

3. Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reis overeenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17: Geschillencommissie Reizen.

1. Er ontstaat een ‘geschil’ wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiskontrakt, of vanaf de geplande vertrek datum, indien het reiskontrakt nooit werd uitgevoerd.

2. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiskontrakt, zoals bedoeld in artikel 1 van de huidige algemene voorwaarden over dit kontrakt en waarbij de reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.

3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, art. 1676 tot en met 1723. De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.

4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement.

5. Het adres van Geschillencommissie Reizen vzw is North Gate 3, E. Jacqmainlaan 154 te 1210 Brussel.

Bijzondere voorwaarden van

Reisburo Flamingo Busvakanties bvba

Artikel 1: Bevoegdheden.

Door deze bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan Flamingo Busvakanties de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en reisorganisator.

Artikel 2: Prijs.

1. De prijzen zijn steeds aangeduid per persoon, en omvatten de diensten zoals beschreven in het reisprogramma.

2. Reizigers die een éénpersoonskamer wensen, betalen de aangeduide toeslag, die wordt terugbetaald wanneer in zeer uitzonderlijke gevallen het aantal éénpersoonskamers in een hotel beperkt is.

3. Niet inbegrepen: Inkomgelden, kosten voor reispas, visum, inentingen, de dranken, alle persoonlijke uitgaven, de annulatie- reis- en bijstandsverzekering.

4. Kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandigheden, defekten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling of transportmiddel.

Artikel 3: Betalingen.

1. Voorschotten en fakturen zijn betaalbaar op de zetel van Flamingo Busvakanties, netto en zonder korting.

2. Voorschotten en fakturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.

Artikel 4: Formaliteiten.

1. De reiziger dient persoonlijk bij de bevoegde instanties de nodige inlichtingen in tewinnen omtrent de reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort,...) die hij voor zijn reis nodig heeft. Dit geldt ook voor de douaneformaliteiten.

2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

3. Een reiziger die bij gebrek aan de vereiste documenten de gehele of een gedeelte van de reis niet kan meemaken, draagt hiervoor en voor alle gevolgen ervan zelf alle verantwoordelijkheid.

4. Er worden geen huisdieren toegelaten op de autocars van Flamingo Busvakanties.

5. Onze autocars zijn verzekerd volgens de wettelijke bepalingen.

Artikel 5: Uurregelingen.

De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze ofwel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Artikel 6: Annulering en wijziging door de reiziger.

1. Bij annulering dienen de kontraktueel vastgelegde vergoedingen in ieder geval betaald worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.

2. De annulatie moet zo vlug mogelijk schriftelijk aan het reisbureau worden meegedeeld.

Het annuleren van een reis door de reiziger zal volgende kosten met zich meebrengen:

- tot 42 dagen voor vertrekdatum: 100 €/pers.

- van 41 tot 21 dagen dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 25% van de prijs van de reis doch met een minimum van 150 €/pers.

- van 20 tot 14 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 50% van de prijs van de reis doch met een minimum van 200 €/pers.

- van 13 tot 08 dagen voor vertrekdatum: een vergoeding gelijk aan 75% van de prijs van de reis doch met een minimum van 250 €/pers.

- minder dan 08 dagen voor vertrekdatum: de totale reissom.

3. - Van hogervermelde annulatiekosten kan afgeweken worden bij rivier- en zeecruises.

(nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het bureel)

4. Wijzigingen aan een geboekte reis (naam, kamertype, opstapplaats) worden aanvaard mits een betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing. Hetzij, tot 30 dagen voor vertrek: 25 € en minder dan 30 dagen voor vertrek: 50 € per persoon. Andere wijzigingen worden aanzien als annulatie van de reis.

Artikel 7: Annulatie door de reisorganisator.

Deze heeft het recht te annuleren in geval van belangrijke binnenlandse of internationale gebeurtenissen, die het normaal verloop van de reis kunnen hinderen. De reis kan eveneens worden afgelast wanneer er minder dan 25 personen zouden zijn ingeschreven. In beide gevallen worden de betaalde bedragen volledig terugbetaald.

Artikel 8: Verantwoordelijkheid reisorganisator.

Deze is enkel reisbemiddelaar tussen reizigers en leveranciers van de voorziene diensten zoals vervoerders, hotelhouders, restaurants, enz..., die elk hun eigen verantwoordelijkheid houden.

De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van overmacht zoals staking, revolutie, en andere onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen, die de oorzaak zijn van vertraging, verlies goederen, of andere beschadigingen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de klant. De reisorganisator behoudt zich tevens het recht voor, bij vaststelling van een drukfout in zijn publiciteit en/of brochure, zijn fakturen en/of documenten aan te passen.

De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.

Artikel 9: Uitsluiting

Een reiziger die zich zo gedraagt dat de goede uitvoering van de reis erdoor wordt in het gedrang gebracht of die de medereizigers ernstig ‘hindert’, kan van verdere deelneming aan de reis of het verblijf worden uitgesloten. Alle daaraan verbonden kosten blijven te zijnen laste en hij heeft in geen geval recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom.

Artikel 10: bagage.

De toegestane bagage omvat 1 reiskoffer (reiskoffer van normale afmetingen en vorm en max. 20 kg) + 1 stuk handbagage.

Alle andere extra bagage, rolstoelen, looprekjes enz. is op aanvraag en wordt slechts meegenomen indien voldoende bagageruimte beschikbaar is.

Artikel 11: Klachtenregeling.

Door in te schrijven voor een reis wordt aangenomen dat elke deelnemer kennis heeft

genomen en het eens is met de bovenstaande voorwaarden. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillen commissie Reizen opgelost kunnen worden, is alleen de Rechtbank van Kortrijk bevoegd.

Artikel 12: Garantiefonds Reizen.

Flamingo Busvakanties is verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds

Reizen, Metrologielaan 8 te 1130 Brussel (polisnr. 9610.0034.00/1675)

Artikel 13: Borgtocht

Een borgtocht van 35.000 € waarborgt onze professionele verplichtingen in de kondities van KB van 30.06.1966. Deze borgtocht kan alleen betwist worden na aanmaning per aangetekend schrijven met kopij aan Dhr. Kommissaris Generaal voor Toerisme, Grasmarkt 61 te 1000 Brussel.

Terug naar boven